Info za studente

 

AKTIVNOSTI

 • studijski boravak u okviru redovnog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija na inozemnoj partnerskoj ustanovi uključujući izradu završnog rada (to ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija)
 • stručna praksa (puno vrijeme – 6 do 8 sati dnevno) uz uvjet da matična visokoškolska ustanova istu prizna kao dio studijskog programa  (ukoliko to nikako nije moguće, stručnu praksu potrebno je unijeti u Dopunsku ispravu o studiju)
 • kombinacija stručne prakse i studijskog boravka uz uvjet da se stručna praksa obavlja pod nadzorom iste visokoškolske ustanove na kojoj će student ostvariti studijski boravak, te da se dvije aktivnosti ostvare jedna za drugom bez prekida. U tom slučaju iznos financijske potpore za cijelo razdoblje mobilnosti izračunava se na temelju iznosa za studijski boravak

* Studenti u trenutku odlaska na mobilnost moraju biti upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija (iznimka: kod odlaska na stručnu praksu moguće je i sudjelovanje studenata koji su upisani u prvu godinu preddiplomskog studija).

Na mobilnost mogu ići i izvanredni studenti ukoliko za vrijeme razdoblja mobilnosti pohađaju redovni studij odnosno stručnu praksu u punom vremenu.

Student koji upisuje 1. godinu diplomskog studija treba dostaviti potvrdu o upisu (statusu).

KAKO POSTATI ERASMUS STUDENT?

Sveučilište u Splitu redovito raspisuje natječaje za mobilnost u svrhu Erasmus studijskog boravka i Erasmus stručne prakse.

Natječaj za Erasmus studijski boravak u zimskom semestru 2013./14. raspisan je u siječnju i rezultati su već objavljeni.

Natječaj za ljetni semestar 2013./14. raspisan je krajem kolovoza i zatvoren 20. rujna pa redovito provjeravajte mrežnu stranicu Sveučilišta gdje će biti objavljeni rezultati.

Prije prijave potrebno je konaktirati Erasmus koordinatora na matičnoj sastavnici.

Savjetujemo da prisustvujete Erasmus info danima koje Ured za međunarodnu suradnju redovito organizira.

TRAJANJE MOBILNOSTI

 • 3 - 12 mjeseci

1 mjesec odnosi se na razdoblje od najmanje 16 dana (uključujući i radne dane i vikend), ali ne i kod prva tri mjeseca mobilnosti kada se pod 1 mjesecom smatra razdoblje od 30 odnosno 31 dan.

Izračun trajanja mobilnosti

Ugovor o studijskom boravku/stručnoj praksi potpisan na: Stvarni boravak potreban za financiranje tog broja mjeseci:
3 mjeseca 3 puna mjeseca
4 mjeseca 3 mjeseca i 16 dana (minimalno)
5 mjeseci 4 mjeseca i 16 dana (minimalno)
6 mjeseci 5 mjeseci i 16 dana (minimalno)
... ...

Izračun se vrši prema datumima na potvrdama o dolasku/odlasku (Confirmation of Arrival and Departure) koje izdaje inozemno sveučilište, i boravak uključuje i radne dane i vikend.

Primjer izračuna mobilnosti u trajanju od 5 mjeseci:

Datum odlaska: 14.09.2013.
Datum povratka: 30.01.2014.

Obrazloženje:

 • 14.09. - 14.10. = 1 mjesec;
 • 14.10. - 14.11. = 1 mjesec;
 • 14.11. - 14.12. = 1 mjesec;
 • 14.12. - 14.01. = 1 mjesec
 • 14.01. - 30.01. = 16 dana

Obzirom na predočen izračun student ima pravo na isplatu sredstava u iznosu od 5 mjesečnih financijskih potpora.

Financijska potpora isplaćuje se na način: 80% prije odlaska a 20% nakon povratka i dostave valjane dokumentacije.

USTANOVE U KOJIMA SE MOŽE OBAVITI STRUČNA PRAKSA

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe.

Iznimka

Stručnu praksu nije moguće obaviti u sljedećim ustanovama:

 • Ustanovama koje upravljaju programima Europske unije

 • Diplomatskim predstavništvima RH u inozemstvu (ambasadama, konzulatima)

Mjesta za obavljanje stručne prakse mogu se pronaći na sljedeće načine:

Samoinicijativno uz pomoć nacionalne agencije (nacionalne agencije podatke o slobodnim mjestima za stručnu praksu prosljeđuje visokim učilištima)

Ponude stručne prakse pronađite ovdje.

Uz pomoć matičnog visokog učilišta (učilišta koja imaju dogovorenu razmjenu u okviru programa Erasmus najčešće imaju mrežu tvrtki/organizacija u kojima strani studenti obavljaju stručnu praksu)

STUDENTI S INVALIDITETOM

Rok za prijavu za dodatnu financijsku potporu: 31. siječanj 2014. godine

Studenti s invaliditetom prijavljuju se matičnom visokom učilištu u okviru redovnih zadanih rokova za dodjelu financijske potpore, te ulaze u kvotu studenata odobrenu od Agencije.

Međutim, studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti.

OSIGURANJE

Student je dužan sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje mobilnosti.

Osnovno osiguranje obično osigurava nacionalno zdravstveno osiguranje studenta i za njegovog boravka u drugoj zemlji EU preko europske zdravstvene iskaznice. Međutim, osiguranje koje pokriva europska zdravstvena iskaznica ili privatno osiguranje možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određene liječničke intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno privatno osiguranje. Potpisom ovog Ugovora, Ustanova će smatrati da je Korisnik svjestan obveza vezanih uz zdravstveno osiguranje.

Preslika police osiguranja/europske zdravstvene iskaznice mora se priložiti Ugovoru između visokog učilišta i studenta.

DVOSTRUKO FINANCIRANJE

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti paralelno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije.

JEDNOKRATNA PRIJAVA

Tijekom studija studenti mogu biti korisnici jedne financijske potpore za studijski boravak i jedne za stručnu praksu.

Ukupan broj mjeseci financiran Erasmus financijskom potporom ne smije biti veći od 24.

ŠKOLARINA I OSTALE NAKNADE

Erasmus studentima ne smije se naplaćivati školarina na inozemnim ustanovama kao niti bilo kakve druge naknade koje se ne naplaćuju niti matičnim studentima.

Studenti ostaju upisani na svoje matično visoko učilište za vrijeme trajanja razdoblja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko spadaju u kategoriju studenata koji sami financiraju svoj studij.

ERASMUS STUDENTI BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STUDENTS)

Ovaj pojam odnosi se na studente koji imaju status Erasmus studenta jer udovoljavaju svim potrebnim uvjetima, ali ne primaju financijsku potporu.

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora za studente iznosi 400 eura mjesečno za studijski boravak i 450 eura mjesečno za stručnu praksu.

JEZIČNA PRIPREMA

Brojna sveučilišta zahtijevaju potvrde o znanju stranog jezika za Erasmus studente.

Uglavnom se radi o engleskom, a nerijetko i jeziku države u koju se dolazi.

Studenti su se dužni informirati o jezičnim kompetencijama koje prihvatna ustanova zahtijeva. Uredu za međunarodnu suradnju je, na zahtjev, prije mobilnosti potrebno priložiti i potvrdu o znanju određenog stranog jezika.

ERASMUS INTEZIVNI JEZIČNI TEČAJEVI (EILC)

Erasmus intenzivni jezični tečajevi su specijalizirani tečajevi čiji je cilj pripremiti studente za studijski boravak ili stručnu praksu u inozemstvu.

Organiziraju se za manje poznate jezike (u tu se kategoriju ne ubrajaju engleski, njemački, standardni španjolski i francuski) isključivo za početne i srednje stupnjeve jezika.

Erasmus intenzivni jezični tečajevi mogu trajati od 2 do 6 tjedana uz uvjet da je održano najmanje 60 sati nastave.

Vrijeme održavanja tečajeva jest između lipnja 2013. godine te u siječnju i veljači 2014. godine.

Studenti mogu dobiti dodatnu financijsku potporu za sudjelovanje na Eramsus intenzivnom jezičnom tečaju ako se tečaj jezika ne održava istovremeno sa studijskim boravkom/stručnom praksom.

Ukupni iznos za sudjelovanje na Erasmus intenzivnom tečaju jezika određuje se na način da se mjesečni iznos financijske potpore podijeli s 30 te pomnoži s trajanjem tečaja u danima.

Student mora priložiti dokaz o datumu početka i završetka tečaja jezika.

Rokovi prijave za EILC u akademskoj 2013./14.:

Sveučilištu u Splitu je potrebno dostaviti popunjeni Prijavni obrazac na erasmus@unist.hr najkasnije do:

Zimski semestar (tečajevi koji se organiziraju prije početka zimskog semestra): 25.5.2013.

Ljetni semestar (tečajevi koji se organiziraju prije početka ljetnog semestra): 25.10.2013.

OBVEZE STUDENTA PRIJE MOBILNOSTI

 • proučiti internetske stranice inozemnog sveučilišta, informirati se o roku za prijavu
 • u suradnji s ECTS povjerenikom svoje sastavnice sastaviti Learning Agreement (Sporazum o priznavanju razdoblja mobilnosti), a kojeg potpisuju ECTS povjerenik, ECTS sveučilišni koordinator i dekan/pročelnik sastavnice ili Training Agreement ( za Stručnu praksu)
 • sklopiti Ugovor o studijskom boravku/Stručnoj praksi sa Sveučilištem
 • sklopiti policu osiguranja/dobiti europsku zdravstvenu iskaznicu

OBVEZE STUDENTA PO POVRATKU NA MATIČNO UČILIŠTE

Po povratku s inozemnog visokog učilišta/organizacije studenti su dužni matičnom visokom učilištu dostaviti:

 • Izjavu inozemne ustanove
 • Prijepis ocjena (popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim ocjenama tj. popis ECTS bodova za izvršene aktivnosti) odnosno Transcript of Work (za stručnu praksu)
 • Završno izvješće (studijski boravak / stručna praksa) koje mora biti predano matičnom visokom učilištu najkasnije unutar 30 kalendarskih dana od završetka razdoblja mobilnosti u elektronskom obliku a potom u tiskanoj verziji
 • Izvješće mentora u slučaju pisanja završnog/diplomskog rada / doktorske disertacije (pdf / doc)

OBAVEZNO PROČITATI

 • Upute studentima odabranim za Erasmus studijski boravak u akademskoj godini 2013./14.
 • Upute studentima odabranim za Erasmus stručnu praksu u akademskoj godini 2012./13.
 • Erasmus studenska povelja

PREPORUČAMO PROČITATI