Info za osoblje

AKTIVNOSTI

  • održavanje nastave za nastavno osoblje
  • stručno usavršavanje za nastavno i nenastavno osoblje

Kod aktivnosti održavanje nastave sudionici moraju imati znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje odnosno suradničko zvanje asistenta. Također je moguće sudjelovanje zaposlenika u statusu znanstvenog novaka uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave.

Kod aktivnosti stručno usavršavanje sudionici mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

TRAJANJE MOBILNOSTI

Mobilnost u svrhu održavanja nastave može trajati najmanje 1 dan (uvjet je održavanje najmanje 5 sati nastave), a najviše 6 tjedana.
Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja mora trajati najmanje 5 dana, a najviše najviše 6 tjedana.

FINANCIJSKA POTPORA

U izračun financijske potpore za svaku pojedinačnu osobu ulaze dnevnice (70% najvišeg iznosa dnevnice određene od strane Europske komisije) kao i stvarni putni troškovi u najvišem iznosu do 500 eura u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate.

Putni troškovi uključuju troškove putovanja iz Hrvatske do odredišta u inozemstvu i natrag uključujući i moguće troškove za izdavanje vize. Za putovanje je moguće koristiti javni prijevoz (npr. autobus, vlak, avion, brodski prijevoz - 2. razred odnosno ekonomsku klasu) te osobni automobil. Korištenje osobnog automobila ovisi o odluci matične ustanove, te je njegovo korištenje opravdano ukoliko predstavlja uštedu vremena ili novčanih sredstava.

Kod korištenja osobnog automobila, refundiraju se putni troškovi u iznosu od 0,20 eura po kilometru te ostali troškovi za plaćene cestarine, tunelarine itd. u najvišem iznosu do 500,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Troškovi lokalnog (gradskog i prigradskog) prijevoza pokrivaju se iz sredstava za troškove života. Financijska potpora ne može se dodijeliti za pokrivanje putnih troškova unutar matične države osim ako su oni nužni sastavni dio putovanja u stranu državu. Prijevoz taksijem ne ulazi u putne troškove te se neće tretirati kao prihvatljiv trošak.

Nastali putni troškovi dokazuju se originalnim voznim kartama, računima za plaćene cestarine, tunelarine itd. odnosno preslikama istih koje moraju sadržavati pečat ustanove i potpis odgovorne osobe.

U putne troškove ne ubrajaju se troškovi nastali uslijed otkaza putovanja ili putno osiguranje.

Članovi nastavnog/nenastavnog osoblja dužni su sačuvati originalne putne dokumente (vozne karte, propusnice za ukrcaj, kopije vize i ostalo) te ih po povratku priložiti uz putni nalog koji predaju matičnoj visokoškolskoj ustanovi.

  • Ugovor o održavanju nastavedokument
  • Ugovor o stručnom usavršavanjudokument
  • Upute za nastavno i nenastavno osobljedokument
  • Završno izvješće za održavanje nastavedokument
  • Završno izvješće za stručno usavršavanjedokument
  • Tablica za izračun financijske potpore za (ne)nastavno osoblje, 70% najvišeg iznosa EKdokument
  • Potvrda o dolasku na / odlasku s visokog učilišta (Statement of Host Institution)dokument
  • Izjava o odustankudokument